Statut „Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Pomocy Chorym na GIST” zwane dalej Stowarzyszeniem. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i współdziała z organizacjami podobnego typu w Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, ustawy  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.

§ 4

Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji swych działań statutowych może zatrudniać pracowników.

§ 5

Stowarzyszenie może używać odznak, pieczęci czy swego logo na zasadach określonych w przepisach szczegółowych

 

Rozdział II

Misja, cele i sposoby działania.

§ 6

Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom chorym na GIST we wszystkich stadiach choroby – rozpoznanie, leczenie i rekonwalescencja. Wypełnia ją poprzez wyznaczenie działań mających na celu:

 1. Podnoszenie świadomości w zakresie fundamentalnych praw pacjentów onkologicznych w Polsce i w Unii Europejskiej.
 2. Propagowanie profilaktyki chorób nowotworowych.
 3. Zabieganie o leczenie chorób nowotworowych, w tym GIST, zgodnie ze światowymi standardami.
 4. Pomoc w dostępie do opieki medycznej chorym na GIST.
 5. Działalność edukacyjno-szkoleniowa w zakresie GIST.
 6. Udział w przedsięwzięciach mających na celu udoskonalenie obowiązującego systemu opieki zdrowotnej.

Realizację powyższego Stowarzyszenie osiąga poprzez:

 1. Współpracę z ośrodkami klinicznymi leczącymi chorych na GIST.
 2. Współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami wspierającymi działalność Stowarzyszenia.
 3. Udostępnianie chorym na GIST możliwie pełnych informacji o źródłach danych o GIST, w tym własna działalność publicystyczna (biuletyny, poradniki, ulotki itp.), niezbędnych w procesie leczenia i rekonwalescencji chorych na GIST.
 4. Organizowanie przedsięwzięć umożliwiających przedstawianie opinii i propozycji chorych na GIST w zakresie systemu polityki zdrowotnej w Polsce i w Unii Europejskiej, w tym występowanie z wnioskami i petycjami do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego, Ministerstwa Zdrowia oraz innych instytucji odpowiedzialnych za ochron e zdrowia.
 5. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w UE na rzecz walki z nowotworami.
 6. Organizowanie szkoleń i spotkań chorych na GIST ze specjalistami zajmującymi się problematyką nowotworową i GIST.
 7. Udział w imprezach organizowanych na rzecz walki z chorobami nowotworowymi.
 8. Promowanie wiedzy o chorobie i najnowszych sposobach profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz rekonwalescencji.
 9. Inicjowanie akcji związanych z wykrywaniem chorób nowotworowych, w tym GIST.
 10. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy.

§ 7

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 9

Rodzaje członkostwa:

 1. zwyczajne
 2. wspierające
 3. honorowe

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna chora na GIST posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która zgłosi swój udział w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja, która zadeklaruje chęć współpracy. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu zwykłą większością głosów.

§ 11

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

– czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia;

– uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków;

– kształtowania i realizacji programu Stowarzyszenia;

– wyrażania opinii w kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia;

– uczestniczenia w pacach Stowarzyszenia;

– korzystania ze świadczeń i pomocy Stowarzyszenia.

 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

– przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

– regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający posiada wszelkie prawa i obowiązki przysługujące członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego i obowiązku uiszczania składek.

§ 12

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

– skreślenia – w przypadku:

    – dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi,

    – śmierci członka,

    – utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

    – nieuiszczanie składek członkowskich – minimum w okresie 2 lat;

– wykluczenia – w wyniku:

   – nieprzestrzegania postanowień statutowych, uchwał, regulaminów;

– nieuczestniczenia w pracach Stowarzyszenia przez minimum rok;

– prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;

– pozbawienia członkostwa honorowego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia.

 1. Decyzję o skreśleniu lub wykluczeniu musi poprzedzić pisemne powiadomienie członka o rozpoczęciu wobec niego działań w tym zakresie. Podjęcie decyzji, zarówno Walnego Zgromadzenia jak Zarządu, może nastąpić w terminie nie krótszym niż 60 dni od daty wysłania powiadomienia.
 2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenia podając przyczyny oraz informując o przysługującym prawie wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Zapis ten dotyczy także osób, którym odmówiono prawa członkostwa.

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 13

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata
 2. W przypadku wystąpienia wakatu w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Walne Zgromadzenie

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział:

– członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym;

– członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym;

– zaproszeni goście.

 1. Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu Pełnomocników Członków Zwyczajnych, których pełnomocnictwa mogą dotyczyć udziału w głosowaniach – adekwatnie do zakresu otrzymanego pełnomocnictwa.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§15

 1. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, nie później jak 25 czerwca.
 3. O miejscu i terminie oraz proponowanym porządku obrad Zarząd informuje członków Stowarzyszenia przez umieszczenie powiadomienia na stronie internetowej (www.gist.pl oraz facebooku) oraz drogą telefoniczną i mailową.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym terminie.
 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

– z własnej inicjatywy;

– na żądanie Komisji Rewizyjnej;

– na żądanie co najmniej 50% członków zwyczajnych.

 1. Walne Zgromadzenie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu.

§16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Uchwalenie zmian Statutu.
 3. Wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, w tym uchwalenie absolutorium władzom Stowarzyszenia
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich uraz ulg i zwolnień od tych składek.
 6. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.
 7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich i od uchwał Zarządu.
 8. Podejmowanie uchwało przynależności do innych organizacji.
 9. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przekazanie jego majątku.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

Zarząd

§ 17

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków i reprezentuje je na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z minimum trzech osób, w tym Prezesa, którego wybiera spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
 3. Prezes:

– reprezentuje Stowarzyszenie;

– kieruje pracami Zarządu;

– przygotowuje projekty porządku obrad Walnego Zgromadzenia;

– koordynuje pracę członków i wolontariuszy Stowarzyszenia;

– przewodniczy posiedzeniom Zarządu.

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące
 2. Do prowadzenia posiedzenia Prezes może upoważnić dowolnego członka Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie.

§ 18

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków;
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania;
 3. Opracowywanie planów realizacji zadań statutowych w powiązaniu z aktualną sytuacją finansową Stowarzyszenia.
 4. Sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Powoływanie zespołów do realizacji bieżących działań
 6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie)
 8. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej
 9. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia
 10. Przedstawianie wymaganych prawem dokumentów, sprawozdań
 11. Uaktualnianie danych o Stowarzyszeniu w Krajowym Rejestrze Sądowym
 12. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu
 13. Ustalenie wzoru deklaracji członkowskich
 14. Ustalenie wzoru odznaki i legitymacji członkowskiej
 15. podejmowanie decyzji o warunkach zatrudniania w Stowarzyszeniu
 16. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Stowarzyszenia

§ 19

W wyniku rozpatrywania sporów Zarząd może nakładać na członków następujące kary:

 1. upomnienie
 2. skreślenie lub wykluczenie ze Stowarzyszenia
 3. skierowanie do Walnego Zebrania Członków wniosku o pozbawienie tytułu członka honorowego

Od decyzji Zarządu w sprawie kar przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty dostarczenia odpisu orzeczenia o karze. Odwołanie kieruje się na adres Zarządu

Komisja Rewizyjna

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 osób. Komisja Rewizyjna konstatuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach wybierając spośród swoci członków:

– Przewodniczącego

– Zastępcę Przewodniczącego

– Sekretarza

 1. Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenie przynajmniej dwa razy w okresie swej kadencji. Jej posiedzenia zwołuje przewodniczący. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.

§ 21

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli;
 3. żądanie zwołania posiedzenia Zarządu lub Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków;
 4. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosku o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia;
 5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 22

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 23

Majątek Stowarzyszenia mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze

§ 24

 1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

– składki członkowskie,

– darowizny, zapisy i spadki,

– dotacje;

– ofiarność publiczna.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Dla nowo przyjętych członków wysokość pierwszej składki jest proporcjonalnie do czasu ich członkostwa w danym roku. Jej wpłata powinna nastąpić w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być bezzwłocznie przekazane na to konto.
 4. Cały dochód Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.
 5. Zabrania się:

– udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo są w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

– przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

– wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

– zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 25

Do zaciągania zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 10.000 PLN wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie. Poniżej tej kwoty wymagany jest podpis jednego z członków Zarządu. Do reprezentacji Stowarzyszenia upoważniony jest jednoosobowo każdy z członków Zarządu.

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 26

 1. Uchwały w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością góosów przy co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwalenie zmian Statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały uprzednio umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 3. Walne Zebrani Członków po podjęciu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach.